Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 21
İTÜ Mimari Tasarım Lisansüstü Programı, 2008-2014 Yılları Arasında Tamamlanmış Tezler
İTÜ Mimari Tasarım Lisansüstü Programı, 2008-2014 Yılları Arasında Tamamlanmış Tezler
2008  
Öğretim Görevlisi Tez Adı
Ahsen Özsoy Modernleşme ve Konut; Cumhuriyet’in Sanayi Yatırımları ile Kayseri’de Mekansal ve Toplumsal Değişim (DR)
Alper Ünlü Afet Sonrası Kalıcı Konutlarda Esneklik Kavramının Değerlendirilmesi: Gölyaka-Düzce, (DR) 
Arda İnceoğlu Mimarsız Mimarlık (YL) 
Arzu Erdem  İstanbul’un Aurası ve Öteki, (YL)
Ayşe Şentürer Metropol Kentlerde Oluşan Zamansız Mekanlar Olarak Metrolar (YL)
Ayşe Şentürer Toplu Konutlara Karşı Kişiye Özel Tasarlanan Ev (YL) 
Ayşe Şentürer Günümüzde Mimarlığın Çoğalma Aralığı Olarak Yüzey (YL) 
Belkıs Uluoğlu Enformasyon Toplumunda Kentte Olmanın Yeni Biçimleri ve Kent Anlayışının Dönüşümü (YL) 
Belkıs Uluoğlu Çağdaş Metropolde Görünmeyen Sınırlar ve Kamusal Alanın Yitimi, (YL) 
Gülçin Pulat Gökmen Bireyin Algı ve Hafızasında Mimarlık (DR) 
Gülen Çağdaş Mimarlığın Sayısal Evrimi, (YL) 
Hüseyin Kahvecioğlu Türkiye’de Kamusal Mekana Yapılan Yeni Bir Müdahale Önerisi Olarak “İmkan Mekan”, (YL) 
Hüseyin Kahvecioğlu Mimarlıkta Cephe Yüzey Dönüşümü: 1990’lar Sonrasında Değişim Süreci, (YL) 
İpek Yürekli Mimari Tasarımda İletişim Modeli Olarak Oyun (YL) 
Orhan Hacıhasanoğlu Biyoloji Temelli Bilimsel Kuramlar İle Mimari Tasarım İlişkisi, (YL) 
Orhan Hacıhasanoğlu İstanbul’daki Lüks Konutların İncelenmesi Ve Farklı Tiplerinin Karşılaştırılması, (YL)
Semra Aydınlı Public Sphere as Spatio Temporal Experience, (YL) 
Semra Aydınlı Tasarım Eğitiminde Sezgisel Bilgi (YL) 
Sinan Mert Şener Teknolojik Gelişmelerin Sonucunda Değişen Üretim İlişkilerinin, Ofis Yapılarına Etkisi Ve Ofis Mekanları (YL) 
Sinan Mert Şener Marina İşletmeleri Yapı Tipolojisi İlişkileri (YL) 
Yurdanur Dülgeroğlu Yüksel Toplu Konutlarda Modülerlik Ve Esneklik Kavramları, İstanbul’daki Toplu Konutların Plan Tipi Üzerinden Analizi (YL) 
2009  
Öğretim Görevlisi Tez Adı
Ahsen Özsoy Konutta değişim: mekansal ve estetik kalitenin İzmir örneği üzerinde incelenmesi (YL)
Ahsen Özsoy Toplumsal çeşitliliğe bağlı algısal farklılıklar ve kamusal mekan kullanımına etkileri (YL), 
Alper Ünlü Büyük Mağazalarda Tüketici Mekansal Davranışının Mekansal Dizim Çerçevesinde İrdelenmesi, (DR) 
Alper Ünlü Afet Sonrası Yeniden Yapılanma Sürecinin Yere Bağlılık, Yer Değiştirme ve Bilişsel Haritalama Olguları Açısından İrdelenmesi, (DR) 
Alper Ünlü Ev Kavramı ve Çocuklarda Konut Çevresinin Algılaması, (YL) 
Arzu Erdem  Tasarım Araçları Bakışıyla Bir Tasarım Okuması, (DR) 
Arzu Erdem  Türkiye’de Lojmanların Oluşumu ve bu Oluşumun Temellendirilmesi, (YL) 
Arzu Erdem  Mimarlık Disiplininde Enformel Bilgi Paylaşım ve İletişim Ortamları, (YL) 
Arzu Erdem  Bilgisayar Destekli ve Geleneksel Mimari Tasarım Süreçlerinde Eylemler ve Kararlar, (YL) 
Ayşe Şentürer Mimarlık Üzerinden Etik-Estetik Bir Okuma (YL)
Aytanga Dener Flaneur’ün Dönüşümü Bağlamında, Kentte Gündelik Yaşam ve Sanat İlişkisi (YL) 
Aytanga Dener Mimarlık Düşüncesinin Gelişimi ve Mimarlık Söylemleri Günümüz Mimarlığı İçin Bir Değerlendirme (YL)
Aytanga Dener Fiziksel Çevrede Egemen İdeoloji ve Direnç (YL) 
Belkıs Uluoğlu Tasarım Sürecinde Sezginin Tanımı,  (YL) 
Gülçin Pulat Gökmen Gecekonduda Kadının Konutu Kullanımı Ve Değerlendirmesi (YL) 
Gülen Çağdaş Mekansal Dizim ve Görünür Alan Bağlamında Geleneksel Kayseri Evleri (YL)
Hülya Arı Arakesitler Üzerinden Sınır Ve Arayüz Kavramlarının Kentsel Ve Mimari Öğelerle İrdelenmesi, (YL) 
Hülya Arı Yapı-Kent İlişkisi Bağlamında Karma Kullanımlı Yapılar, (YL) 
Hülya Arı Bina Cephesi ve İşlevlerinin Görsel Analiz Kapsamında Değerlendirilmesi (YL) 
Hüseyin Kahvecioğlu Planlama ve Tasarım Sürecine Katılımın Kamusal Projeler Bağlamında İrdelenmesi: Antalya Kent Merkezi Örneği, (YL) 
Hüseyin Kahvecioğlu Mimarlığın Ötesinde: Bir Başlangıç Noktası Olarak Kent Okuması, (YL) 
Hüseyin Kahvecioğlu Yeşil Bina Sertifika Sistemleri ve Türkiye’de Uygulanabilirlik Potansiyeli, (YL) 
İpek Akpınar Sürdürülebilir Gelişmenin Sosyal Boyutuna Bir Katkı: Toplumsal Fayda için Mimarlık, (YL) 
İpek Yürekli Değişen Ölçekler Üzerinden Metropol Merkezleriyle Alt Merkezlerinin Ara Yüzünün Dönüşümü (YL) 
Nurbin Paker Kahvecioğlu Metalaşan, Konut ve Çevresi: Kapalı Siteler (YL) 
Nurbin Paker Kahvecioğlu Üniversite Kampüs Yapıları ve Üniversite-Kent İlişkisi (YL) 
Nurbin Paker Kahvecioğlu Kültür Eksenli Kentsel Stratejiler: Kentin Büyük Ölçekli Etkinliklerle Sergilenmesi ve Dönüşmesi (YL) 
Orhan Hacıhasanoğlu Fraktal Geometri Ve Üretken Sistemlerle Mimari Tasarım, (YL) 
Orhan Hacıhasanoğlu Siyasi parti ideolojilerinin parti genel merkez binalarına yansıması, (YL) 
Orhan Hacıhasanoğlu Edebi eserlerde betimlenmiş mimari mekanların sinemada temsili, (YL) 
Semra Aydınlı Biçim Kavram İlişkisi İçinde Mekan, Metafor, Estetik (YL) 
Semra Aydınlı Mimari Tasarımda Yaratıcı Süreç İçin Bir Araç Olarak Diyagram (YL) 
Semra Aydınlı Çağdaş Sanat Müzelerinde “Yeni” Mekan Deneyimi (YL) 
Sinan Mert Şener Acil Servis Mimarisinin Kullanıcılar Açısından İncelenip Yeniden Yorumlanması (YL) 
Sinan Mert Şener Afet Yönetiminde Triyaj Alanı Olarak İlköğretim Okullarının Değerlendirilmesi Ve Beşiktaş İlçesi Uygulama Çalışması (YL) 
Sinan Mert Şener Mimarlık Meslek Pratiğinde Etik Değer Ve Sorumlulukların Değerlendirilmesi İçin Bir Yöntem Önerisi (YL) 
Yüksel Demir Müzik ve Mimarlığın Kompozisyon Bağlamında İncelenmesi (YL) 
Yüksel Demir Yerel Verilerin Konut Tasarım Sürecinde Değerlendirilmesi: Mardin Örneği (DR) 
Yurdanur Dülgeroğlu Yüksel İstanbul Kıyılarında Mekansal Dönüşüm: Güncel Projelerden Örnekler (YL) 
Yurdanur Dülgeroğlu Yüksel Kentsel Kamusal Alan Olarak Meydanlar: Mekan Ve Yaşamla Kurduğu İlişki (YL) 
2010  
Öğretim Görevlisi Tez Adı
Ahsen Özsoy Üst gelir grubu konut tercihleri ve mekan kullanımları üzerine bir araştırma (YL)
Ahsen Özsoy Modern konut mimarlığında mekan anlayışı, Avrupa ve Türkiye ilk dönem örnekleri (YL)
Alper Ünlü Poliklinik Bölümlerinin Tasarımındaki Karmaşıklığın Yönelme Davranışı ve Yon Bulma Üzerindeki Etkisinin İrdelenmesi, (YL) 
Alper Ünlü İstanbul’da Kapalı Sitelerin Konut Hoşnutluğu Açısından  Değerlendirilmesi, (YL) 
Arda İnceoğlu Çağdaş Küresel İlişkilerin Kentleşme Süreçlerine Ve Kentsel Mekâna Etkisi (YL) 
Arda İnceoğlu Mimaride Hareketliliğin Farklı Süreçlerdeki Mekansal Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme (YL) 
Arda İnceoğlu Kamusal Alan ve Alışveriş Fonksiyonu Etkileşiminin Mekansal Açıdan Değerlendirilmesi (YL)
Arda İnceoğlu Tiyatro Mekânının Değişimi (YL) 
Arzu Erdem  Çağdaş Mimari Tasarım Araçları Kapsamında Açık Kaynak Girişimi, (YL) 
Ayşe Şentürer Algısal Bir Araç Olarak Yaya - Bedenin Keşfi (YL) 
Ayşe Şentürer Kentsel Mekanda Gündelik Yaratıcılık (YL) 
Aytanga Dener Heterotopik Bir Mekan Olarak Tiyatro Sahnesi: Uyumsuz Tiyatro (YL) 
Aytanga Dener Tüketim Çağı: Sosyal, Kültürel ve Mekansal Farklılaşmalar Nişantaşı- Abdi İpekçi Caddesi Örneği (YL)
Belkıs Uluoğlu Kentsel Dönüşüm Projelerinde Aktörlerin Sürece Katılımları ve İlişkileri, Kartal Örneği,  (YL) 
Belkıs Uluoğlu Büyük Ölçekli ve Çok Fonksiyonlu Binaların Dış Mekanlarının Kent ile İlişkileri,  (YL) 
Cemile Tiftik T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (Toki) Sosyal Konut Uygulamalarının (2003-10) Sürdürülebilir Mimarlık Çerçevesinde Değerlendirilmesi: Bezirganbahçe Örneği (YL)
Çiğdem Eren Kent Gelişimine Konut Arayüzünden Bakış Ve İstanbul’daki Rezidans Konut Tipi Örneğinde Gelecek İçin Tasarım Öngörülerinin Üretilmesi, (YL)
Çiğdem Eren Yüksek Binaların Ütopik Bir Öneri Olarak Kentsel Ekosisteme Entegrasyonu (YL)
Elmira Gür İstanbul’da bulunan Alışveriş Merkezlerinin Gelişim-Değişim Süreçleri ve Tasarım Kriterlerinin Karşılaştırmalı Analizi (YL) 
Hülya Arı Tüketim Odaklı Yaşam Biçimlerinin Günümüz Konut Proje Temsilleri Üzerinden Okunması (YL) 
Hülya Arı Mimarlık ve Sinema Etkileşimi Bağlamında Mekansal İmge Kullanımıyla Durağan Mekanın Dinamik Mekana Dönüşümü (YL) 
Hüseyin Kahvecioğlu Havalimanı odaklı kentleşmeler, (YL) 
İpek Akpınar Bursa’nın 2000-2010 arası yeniden yapılanmasında kentsel söylem üzerinden dönüşüm rotaları, (DR)
İpek Akpınar İstanbul’un seyirlik gösteri kentine dönüşümü: imgeler ve söylemler üzerinden kent pazarlaması, (YL) 
İpek Yürekli Algı, Sınır, Kişisel Alan Kavramları ve Hastane Tasarımı (YL) 
Işıl Hacıhasanoğlu Türk Sinemasında Sosyal Yaşam Kurgusunun Mekan Kullanımına Yansıması, (YL) 
Orhan Hacıhasanoğlu Konut tasarımına yönelik sürdürülebilirlik ve teknoloji bağlamında bir gelecek tahmin modeli (DR) 
Orhan Hacıhasanoğlu Participative action as a temporary intervebtion : a tool for sustainable urban transformation, (DR) 
Orhan Hacıhasanoğlu İstanbul'un 1950 sonrası göç ile değişen kent ve mimari dokusunun sinemadaki temsili, (YL) 
Pelin Dursun Bir Mimara Ait Konut Tasarımlarının Mekan Sentaksı Yöntemi ile Analizi / Doktora Tezi (DR) 
Semra Aydınlı Çağdaş Tasarım Araçları İle Günümüz Kentini Okumak (YL) 
Semra Aydınlı A research on Possibility to Read Kitsch as Mediated Desire (YL) 
Sinan Mert Şener İyileştiren Mimari Tasarım Bağlamında Hasta Bakım Odalarının Değerlendirilmesi (YL) 
Sinan Mert Şener Mimari İç Mekanda Çeper Oranlarının İrdelenmesi Ve Alışveriş Merkezleri Örneklemesi (DR) 
Yüksel Demir Yüksek Yapı Tasarımında Sürdürülebilirlik Boyutunun İrdelenmesi (YL) 
Yüksel Demir Tarihi Çevrede Yasal Düzenlemelerin Mimari Tasarım Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi (İstanbul Tarihi Yarımada Örneği) (YL)  
Yüksel Demir Özgün Yerleşimlerin Sürekliliği Üzerine Bir Araştırma: Kemaliye Örneği (YL) 
Yurdanur Dülgeroğlu Yüksel Ceza Mimarlığı (YL) 
Yurdanur Dülgeroğlu Yüksel İstanbul’da Küresel Etki Bağlamında Son 20 Yıl İçinde Levent – Maslak AksI Arasındaki Yüksek Katli Konut Yapıları (YL) 
2011  
Öğretim Görevlisi Tez Adı
Alper Ünlü Müzelerde Mekan Kurgusunun Algı ve Yon Bulmadaki Etkisinin İncelenmesi
Alper Ünlü İstanbul’da Farklı Sosyal Grupların Yerleştiği Çevrelerde Yaşayan Çocukların Algısal Süreçlerinin Bilişsel Haritalar Yöntemiyle İrdelenmesi, (YL) 
Arda İnceoğlu Mimarlıkta Kitlesel Özelleştirme (YL) 
Arzu Erdem  Agonografi: Video Oyunları ve Mimarlık, (YL) 
Arzu Erdem  Kentsel Deneyime Paralaks Bakış, (YL) 
Arzu Erdem  Parçalanan Kentsel Dokuda Yeni bir Mekansal Oluşum: Tampon Mekan, (YL) 
Ayşe Şentürer Mekan Kıvrımları (YL) 
Ayşe Şentürer Fenomenolojik Yöntem Ve Tektonik Dil: Materyale Duyarlı Tasarım (YL) 
Ayşe Şentürer Mimari Melezlik: Yerelin Kendini “Yeni”den Tanımlaması (YL) 2011 
Elmira Gür Mimari Temsil Yöntemlerinin Mimesis, Yeniden Üretim, Çeviri ve Anlatı Kavramları Üzerinden İncelenmesi (YL)
Funda Uz Mimari Temsil Yöntemlerinin Mimesis, Yeniden Üretim, Çeviri ve Anlatı Kavramları Üzerinden İncelenmesi (YL)
Göksenin İnalhan Mekanda Yön Bulma Deneyiminin İki Alışveriş Merkezi Üzerinden Karşılaştırmalı İncelemesi (YL) 
Gülen Çağdaş Binalarda Kullanıcıların Acil Durum Davranışının ve Hareketinin Etmen Tabanlı bir Model ile Temsili ve Benzetimi (DR)
Hüseyin Kahvecioğlu Güncel Sanatın Mekansallaşması: İstanbul Örneği, (YL) 
Hüseyin Kahvecioğlu Yolculuk İzinde Birey-Mekan Karşılaşmaları, (YL)
Hüseyin Kahvecioğlu Çağdaş Müzecilik ve Kent Müzeciliği: Yeni Bir Program Önerisi, (YL) 
İpek Akpınar Enformel Kentlerdeki Yeni Mimari Yaklaşımlar; Proje Alanı Olarak İstanbul (YL) 
İpek Akpınar Kentin Hafızasında Bir Travma: Sulukule Yıkımı, (YL) 
İpek Akpınar The Situationist International on the 1960s architecture: an overview, (YL) 
İpek Yürekli Mimaride Etki ve Görsel Algı Bağlamında Fotoğraf (YL) 
Meltem Aksoy Ekolojik Mimarlık: Anti-Ekolojik bir Eylem ile ‘Ekoloji’ Söyleminin bir Araya Gelme Biçimleri (YL)
Nurbin Paker Kahvecioğlu İnsan Yapımı Çevrenin Oluşumunda ve Dönüşümünde “Yer Duygusu” Etkeni; (YL) 2011
Nurbin Paker Kahvecioğlu Moda ve Mimarlığın Ortak Kavramlar Üzerinden Okunması  (YL) 
Nurbin Paker Kahvecioğlu Mimarlık ve Mimarlık Eğitiminde Aktivizm (YL) 
Nurbin Paker Kahvecioğlu Mekân Kavramının Disiplinlerarası Tarihsel Değişimi Üzerinden Mimarlık ve Mekân İlişkileri (YL) 
Nurbin Paker Kahvecioğlu Mimari Melezlik: Yerelin Yeni ile Kendini “Yeni”den Tanımlaması (YL)
Semra Aydınlı Çağdaş Konutun Olay Örgüsünü Kentsel Dinamikler Bağlamında Yeniden Okuma: İstanbul, Viyana, Amsterdam (DR) 
Semra Aydınlı Deleuze’ün Kavramları Üzerinden Pınar Mahallesi Okuması (YL) 
Semra Aydınlı Mimarlık Eğitiminde Eleştirel Düşünme Becerisinin Rolü: Birinci Yıl Tasarım Eğitimi (YL) 
Semra Aydınlı Mimarlık Ve Kriz (YL)
Sinan Mert Şener Sürdürülebilir Mimari Tasarım Sürecinde Ön Tasarım Kararlarını İçeren Bir Model Önerisi (YL) 
Yurdanur Dülgeroğlu Yüksel Mimarlıkta Geometri: Felsefi Ve Mimari Tartışmalar Üzerine Geliştirilmiş Bir Yaklaşım (DR) 
Yurdanur Dülgeroğlu Yüksel Post modern İstanbul’da Çağdaş Konut (YL) 
Yurdanur Dülgeroğlu Yüksel Beyoğlu’nun Soylulaştırılmasında Münferit Hareketler: Galata Bölgesi (YL) 
2012  
Öğretim Görevlisi Tez Adı
Alper Ünlü Kapılı-Ayrık Konut Yerleşmeleri Yakın Çevre Etkilerinin Çevresel Stres Bağlamında İrdelenmesi, (DR)
Alper Ünlü Yaşlılar Evinde Sosyal Etkileşim Alanlarının Bilişsel Açıdan Değerlendirilmesi, (YL)  
Alper Ünlü Çocuklar için Tasarlanan Mekanlarda Bilişsel Sınırlar, (YL) 
Arda İnceoğlu Beden Kavramı ve Deneyimler Üzerinden Bedenin Mimarlık Eğitiminde Yer Almasına İlişkin Öneriler (YL)
Arzu Erdem  Düşünce ve Duyular Ekseninde Mimarlık Bilgileri
Ayşe Şentürer Yaratıcı Yıkmanın Dönüşüm Ekseninde Değerlendirilmesi (YL) 
Belkıs Uluoğlu Ideal Framing: Photographic Representation of the Modern Villa (DR)
Belkıs Uluoğlu Ursula le Guin’in Mülksüzler’i üzerinden bir inceleme: Kapitalist sistemin üç iç çelişkisi ve sisteme karşı çıkan bir mimarlığın olabilirliği, (YL) 
Gülçin Pulat Gökmen Konut Yerleşmelerinde Değişimin İrdelenmesi: İstanbul (YL)
Hülya Arı “Doku Nakli” Ve Yeni Kimlik Oluşturma Bağlamında Endüstri Mirasının Değerlendirilmesi (YL)
İpek Akpınar Kentsel Mekan Üretim Süreçlerinde Mimarın Rolü: İstanbul örneği, (DR) 
İpek Akpınar Zaman-mekan kavramının mimarliğa etkileri, (YL)
İpek Akpınar Tüketim Kültürünün Mekansallaşması : Bodrum Örneği, (YL) 
İpek Akpınar Melez mekânsallaşmanın dışavurumu: salt Beyoğlu ve salt galata, (YL) 
İpek Yürekli Politika ve Eylem Olarak Mimarlık (YL) 
Işıl Hacıhasanoğlu Hastane Binalarında Yeme İçme Alanlarının Kullanıcı Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi (YL) 
Ozan Özener Japon Bilim Kurgu Animelerinde Kent ve Mimarlık: Ghost in The Shell I&II ve Metropolis Animeleri Üzerinden Bir İnceleme (YL) 
Semra Aydınlı Buluş: Bir Deneyim Alanı Olarak Hareket (YL) 
Semra Aydınlı ‘İnsan’ Ve ‘Varlık’ Aradalığında Mimari Bir Yolculuk (YL)
Semra Aydınlı Mimarlıkötesi Tasarım Paradigması (DR) 
Yüksel Demir Yerel Verilerin Geleneksel Mimari Üzerindeki Etkilerinin Sürdürülebilirlik Bağlamında Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi: Akseki-İbradı ve Piemonte-Val D’ossola Örneği (YL) 
Yurdanur Dülgeroğlu Yüksel Acil Konut Modellerinin Yapısal Olarak Değerlendirilmesi (YL) 
2013  
Öğretim Görevlisi Tez Adı
Ayşe Şentürer Ara Zemin Olarak Mimarlık (YL)
Ayşe Şentürer Edimselleşme: Mimarlıkta Eyleme Biçimlerinin Açılması Üzerine (YL) 
Belkıs Uluoğlu Mimari Mekanın Biçimlendirilmesi ve Anlam Boyutu: Ontolojik Yaklaşım (YL)
Cemile Tiftik Bursa Doğanbey Kentsel Dönüşüm Projesinin Tarihi Kent Ve Kullanıcı Kimliği Üzerine Etkileri (YL) 
Gülçin Pulat Gökmen Kentsel Mekânın Değişimi ve Konut Dokusunda Katmanlaşma: Feneryolu Mahallesi Örneği (YL) 
Gülen Çağdaş Mimarlıkta Ağ Topolojileri ve Alometri Bağlamında Morfogenetik Tasarım (YL) 
Hülya Arı Mimarlık Öğrencilerinin Aktif Olma Alanlarının Tanımlanması: ‘’Herkes İçin Mimarlık’’ Oluşumu Üzerine Bir Değerlendirme (YL) 
İpek Akpınar 21.Yüzyılda İstanbul Tarihi Yarımada: sosyal aktörler ve projeler, (DR)
İpek Akpınar Türkiye’de İkinci Dünya Savaşı Sonrası Betonarmenin İnşası, (DR)
İpek Yürekli Mimarlık Eğitiminde Bir Stüdyo Yöntemi: Tasarla-Yap Stüdyosu (YL) 
Mine Özkar Zamanda Barınan Tasarım: Çocuklar İçin Etkin Öğrenme Mekanları Oluşturmak (YL) 
Nurbin Paker Kahvecioğlu Kenti Deneyimleme Aracı Olarak Psikocoğrafya (YL) 
Nurbin Paker Kahvecioğlu Çizim Mimarlığı: Mimari Bir Motivasyon Olarak Çizim (YL) 
Pelin Dursun Mimarlıkta Ekosistem Düşüncesiyle Tasarlamak (YL) 
Semra Aydınlı Sibertektonik Mekan (DR) 
Semra Aydınlı Ortamlarının Düşünülemeyen Mekanları (YL) 
Semra Aydınlı Endüstriyel Tasarımda Paradigma Kaymaları (DR) 
Yurdanur Dülgeroğlu Yüksel Merkezi İş Alanları Dışındaki Karma Kullanımlı Yapılaşmanın Tüketim Perspektifinden İncelenmesi Ve Kentleşmeye Etkileri: İstanbul Örneği (YL)
Yurdanur Dülgeroğlu Yüksel Kentleşme Sürecinde Mekansal Ayrışmanın Konut Üzerinden Değerlendirilmesi: İstanbul Şişli / Bomonti Örneği (YL) 
Yurdanur Dülgeroğlu Yüksel Konut Projelerınde, “Esneklık” ve “Adaptasyon”: Tebriz -İran Orneği (YL) 
2014  
Öğretim Görevlisi Tez Adı
Ayşe Şentürer YAPILI ÇEVRE ÜRETİMİNDE ELEŞTİREL POZİSYON ALIŞ OLARAK SÜRELEŞME
Ayşe Şentürer HEPİMİZ MEKÂNI ÜRETİRİZ
Ayşe Şentürer KENTİN EŞİKLERİNDE BELİREN BİR İMKAN OLARAK KARŞILAŞMA MEKANI
Ayşe Şentürer HAREKETİN TOPOGRAFYASI OLARAK MİMARLIK
Ayşe Şentürer ARTAKALANIN YENIDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: SAMSUN TEKEL SİGARA FABRİKASI’NIN GÖRÜNMEYEN DEĞERLERİ 
Ayşe Şentürer MİMARİ TASARIM STÜDYOSUNDA MİMARİ TEMSİLLERDE "KİŞİSELLEŞME"
Ayşe Şentürer BİR EYLEM / EĞLEN[CE] LABORATUVARI OLARAK FUN PALACE: MEKANSAL DENEYİM AÇILIMLARI VE YANSIMALARI
Ayşe Şentürer KENT DENEYİMİNDE ÖZGÜRLEŞME ARALIKLARI ARAYIŞI OLARAK  HETEROJEN MEKAN
Ayşe Şentürer Mimarın İktidarına Eleştirel Bakmak
Ayşe Şentürer Formun Ötesinde Mimarlık: Mimari Tasarıma Fenomenolojik Yaklaşım
Ayşe Şentürer MİMARİ TEMSİL YÖNTEMİ OLARAK DENEYİMSEL MONTAJ
Fatma Erkök İstanbul’un Liman Kenti Kimliğinin Dönüşümü: Galata Bölgesi Üzerinden Bir Okuma
Funda Uz İstanbul’da Bir Kentleşme İmkanı olarak Yasal-Yasadışı Karşılaşmalar: Gökkafes (Süzer Plaza)
Hülya Arı Modern Kültürde ‘Ev’in Nesneleşmesi: Özne Üzerinden Bir Okuma
Hülya Arı Kent Otellerinin Güncel Tasarım Kriterleri
Hülya Arı Kentsel Dönüşüm Boyutları: Barcelona’da Raval Bölgesi Örneği
Hülya Arı Rethinking Technical Biology in Architecture
İpek Akpınar Sanat Mekanlarının Kentsel Sınırlarla İlişkisi: Karaköy Örneği
Meltem Aksoy Bir Olasılıklar Alanı Olarak Form Bilgisi
Pelin Dursun Reflections of Identity on Architecture in The Age of Globalization
Yüksel Demir Akyaka Yerleşmesinin Kentsel Ve Mimari Oluşumunda Yerel Veri Kullanımının İrdelenmesi
Yüksel Demir Yerinde Yaşlanma Olgusunun Konut Mekân Kullanımı Açısından İrdelenmesi
Yüksel Demir İnformel ile formel konut yerleşmelerinin oluşumunda etkili tasarım parametrelerinin karşılaştırmalı değerlendirilmesi
Yüksel Demir Architectural design thought between heritage and contemporary Arab architecture (Case study of Doha/Qatar)