Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 16
Dersler  › İTÜ'nün Diğer Birimlerinden
İTÜ'nün Diğer Birimlerinden

MTS öğrencilerinin İTÜ’nün diğer birimlerinden alabilecekleri dersler

Üniversite

Enstitü-ABD

Program

Ders

İçerik

İstanbul

Teknik Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü-

Endüstri Ürünleri Tasarımı YL & Dr

EUT 552E

Theoretical Studies in Design

Theory and Criticism in Design: A Chronological Overview; Definitions of Design; Industrialization, Postindustrialization and Design; Object, Product, Craft and Design; Modernity and its Criticism; Technology and Design; Art and Design; Issues of Identity; Daily Life Studies; Gender and its Criticism; Globalisation and its Effects; Consumer Culture; Sustainability and Design; Products, Services, Systems and Experiences

İstanbul

Teknik Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü-

Disiplinlerarası Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı

KET 502E

Urban Morphology

Description of Urban Morphology, Theoretical Basis and the schools of urban morphology, historical evaluation of cities urban forms, principle and secondary urban elements; the development of settlements ; settlements and growth; plan analysis, spatial methods for studying and analysing the urban patterns, analysis on a sample area selected from Turkey.

İstanbul

Teknik Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü-

Disiplinlerarası Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı

KET 514

Kentsel Yenileme Metotları

Şehir yenileme metotları, tanımlar, kavramlar; Şehir yenileme uygulamalarında rol alan aktörler; Şehir yenileme uygulamalarında finans kaynakları; Yeniden geliştirmede uygulanan metotlar; Yeniden geliştirme örnekleri; Yeniden canlandırmada uygulanan metotlar; Yeniden canlandırma örnekleri; Sağlıklaştırma eyleminde uygulanan metotlar; Sağlıklaştırma örnekleri; Soylulaştırma alanlarında uygulanan metotlar; Soylulaştırma örnekleri; Sürdürülebilir şehir yenileme metotları; Sürdürülebilir şehir yenileme örnekleri; genel değerlendirme

İstanbul

Teknik Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü-

Disiplinlerarası Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı

KET 518

Kentsel Tasarımda Çağdaş Yaklaşımlar

Kentsel tasarımda çağdaş kuram ve uygulamaların değerlendirilmesi. 1950 ve 1960'lardaki görüşler: Kevin Lynch ve Gordon Cullen; Karmaşıklık ve çeşitlilik; Jane Jacobs, Richard Sennet; Metabolist yaklaşımlar; Maki; Bütünleşmiş form ilkeleri. Morfolojist yaklaşımlar. Methodistlerle tartışmalar. Ekolojist yaklaşımlar. Stanford Anderson. Adsız çevrenin niteliği: Christopher Alexander. Katılımcı yaklaşımlar; Mekan duygusu ve anlamı: Relph, Norberg – Schultz Lowenthal.Yeni şehircilik akımı, akıllı şehir, yavaş şehir uygulamaları. Farklı ülkelerden değişik yaklaşımlar.

İstanbul

Teknik Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü-

Disiplinlerarası Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı

KET506E

Kentsel Açık Alanlarda Çevresel Değerlendirme

Kentsel açık alan: Tanımlar, tipler, ilgili araştırma alanları, kamusal alanlar ve kamusal yaşam: kamusal mekanın önemi, kamusal mekanın gelişimi. Dış mekanlardaki aktiviteler ve mekan kalitesi. Çevresel değerlendirme araştırma metotları: Anket teknikleri, veri toplama, istatistik yöntemler. Konut alanlarının kullanıcı tarafından değerlendirilmesi, parklar, sokaklar, meydanlar ve diğer kamu alanlarındaki aktivitelerin değerlendirilmesi ve şehir imajı konularında araştırma sonuçlarının tartışılması.

İstanbul

Teknik Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü-

Mimari Tasarımda Bilişim Lisansüstü Programı

MBL 512

Mimari Tasarımda Üretken Sistemler

Hesaplamalı mimarlık; Algoritmik ve parametrik mimari tasarım; Mimari tasarımda üretken sistemler; Üretken mimari tasarım sistemlerinin temelini oluşturan modeller, mimari diller ve tipolojiler; Mimari tasarım bilgisi ve bilgisayarla mimari tasarımda üretken bilginin ve biçimin temsili ve yorumlanması; Farklı üretken tasarım yaklaşımları ve modelleri; Mimari tasarım ürününe ve tasarım sürecine ilişkin bileşenler, tasarım elemanları, tasarım elemanları arasındaki ilişkiler ve bilgisayar ortamında tasarım sürecinde uygulanan işlemler; Biçim grameri ve tasarım grameri yaklaşımları

İstanbul

Teknik Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü-

Mimari Tasarımda Bilişim Lisansüstü Programı

MBL 608E

Visual-Spatial Cognition

Visual perception; visual attention and search; visual imagery; the natures of mental images (or the mental representations that involve visual information); visual memory; the interaction(s) between mental and external visualizations; space perception, the navigation and way finding in different scales of spaces; spatial memory; spatial mental representations constructed on the basis of different forms of spatial information; individual differences in visual (imagery) and spatial abilities and design; the external visuo-spatial (visuospatial) representations in design (gestures, 3 dimensional models, diagrams, sketches) and visuospatial reasoning in design- the roles that these external representations play in reasoning about the visuospatial aspects of a design

İstanbul

Teknik Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü-

Mimarlık Tarihi Programı YL & Dr

MIT 510

20.Yüzyıl Türkiye Mimarlığı

Cumhuriyet'in devraldığı mimari miras. "Milli Mimari" kavramı ve tasarım önerileri. "Modernizm" kavramının irdelenmesi. Cumhuriyet döneminin yapım programları. 1980'lere kadar Türkiye mimarlığı. Mimarlık eğitimi ve örgütlenme sorunları. Başlıca çalışma ve yapıtlarıyla 20. Yüzyıl mimarları. Türkiye’de mimarlık yayınları: Arkitekt dergisi.

İstanbul

Teknik Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü-

Mimarlık Tarihi Programı YL & Dr

MIT 609E

Architecture and Theory

The development of theories of architecture from the beginning of the 20th Century up to the first decade of the new millennium. The main architects and theorists who contributed in the history of the architecture with their own ideas. The evolution of the theory in the field of architecture in the last one hundred years.

İstanbul

Teknik Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü-

Mimarlık Tarihi Programı YL & Dr

MIT 604

Çağdaş Mimarlıkta Eski - Yeni İlişkileri

Bu ders yerli ve yabancı mimarların, mimari sürekliliği değişik anlayışlarda nasıl sağlanmaya çalıştıklarını gözden geçirmektedir. Dersin başlangıç bölümünde 19. Yüzyıl'daki tarihçi tutumlar ile 20. Yüzyıl başında karşımıza çıkan, mimari mirası tümden reddeden davranışlar gözden geçirilmektedir. Daha sonra ise, 20. Yüzyıl mimarisinde tarih bilincini tekrar yerleştirme çabaları üzerinde durulmaktadır. Tarihsel sürekliliği mekan yönünden, historisist tutumla veya Post-Modernist anlayışta sağlamaya çalışan örnekler tanıtılmaktadır. En sonda ise, tarihi yapıları ilavelerle, yeniden canlandırma çabaları ele alınmaktadır.

İstanbul

Teknik Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü-

Mimarlık (Tezsiz)

MTZ 530E

Reading Istanbul Through Sections & Layers

İstanbul

Teknik Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü-

Mimarlık (Tezsiz)

MTZ 531

Mimari Tasarımda Kuram, Söylem & Uygulama İlişkileri

20.yy.’a kadar bir retrospektif: insan, çevresi, mimarlık, tasarım; Modernite; Postmodernite; Mimarlıkta fenomenolojik yaklasım, mekân deneyimi; Mekânda zaman, mekan-zaman iliskileri; Mekân kuramları, toplumsal mekân ile mimari mekânın iliskileri; Enformasyon devrimi, sayısal ortamda tasarım ve üretim ile mimarlık iliskisi; Mekân, kamusal mekân, mekân-olay-deneyim iliskileri; Bir tüketim nesnesi olarak mimarlık, mimarlık-ekonomi-değer iliskileri; Çevresel sürdürülebilirlik ve kentler; Siddet, terör ve kentler; Kültürel sürdürülebilirlik ve bir kültür nesnesi olarak mimarlık.

İstanbul

Teknik Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü-

Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans Programı

PEM 508

Kentsel Mekan Tasarımı

Şehirsel mekan tasarımının amacı, kapsamı. Mimari mekan, şehirsel mekan ve peyzaj etkileşimi. Şehirsel mekan ile mimari mekan ilişkisi. Şehirsel mekan elemanları. Açık, yarı açık ve kapalı mekanlar. Özel, yarı özel kamusal mekanlar. Kayıp mekanlar. Mekan düzenleme ilkeleri. Duyarlı çevre. Şehirsel mekanda analizler ve değerlendirmeler. Geçirgenlik, Çeşitlilik, Okunabilirlik, Esneklik, Güçlülük, Görsel uyum, Zenginlik, Kişiselleştirme. Birlikte Değerlendirme.

İstanbul

Teknik Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü-

Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans Programı

PEM 512

Yaya Mekanları

Kamusal kullanımlı alanlar. Kentsel mekanda algılama, imge, kimlik ve sembolizm. Yayalaştırma politikaları ve tarihçesi. Yaya- taşıt ayırımı ve ilişkileri. Ana yaya aksları, sokaklar, meydanlar. Kapalı, kontrollü yaya mekanları, Yaya mekanları tasarımı. Yaya mekanları düzenleme kriterleri. Yaya mekanları düzenleme örnekleri

İstanbul

Teknik Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü-

Şehir Planlama Yüksek Lisans Programı

SPL 512

Küresel Değişim Sür. Kent Mer.

Kentsel Sistemlerin Değişimi ve Metropoliten Mekansal Yapının Evrimi, Metropoliten Dinamikler, Küresel Ekonomik Değişimler, Telekomünikasyon ve Kentsel Alanlar, Ulaşım ve İletişim Teknolojisindeki Gelişmeler ve Kentsel Değişim, Hizmetlerin Uluslararasılaşması ve Metropoliten Alanlar, Bilgi Teknolojisi, Ekonomik Yeniden Yapılanma ve Kentsel-Bölgesel Değişim Süreci, Merkezdeki İş Gücü Eğilimleri, Kentsel Çekirdekte Perakende Ticaret, Merkezde Bürolar, Merkez Planlaması ve Çeşitli Örnekler.

İstanbul

Teknik Üniversitesi

Sosyal  Bilimler Enstitüsü-

Sanat Tarihi Yüksek Lisans Programı

STR 502E

Philosopyh of Art&Aesthetics

Meaning and explanation power of art; beauty and interpretation of beauty; aesthetic judgment of fine arts and meaning; time and space in art; philosophers of art beginning from Plato, philosophy of art and aesthetic.

İstanbul

Teknik Üniversitesi

Sosyal  Bilimler Enstitüsü-

Sanat Tarihi Yüksek Lisans Programı

STR 510

Sanat ve Eleştiri

Dünyada sanat eleştirisi tarihi. Türkiye’de sanat eleştirisinin tarihi ve bugünkü durumu. Sanat eleştirisi örnekleri üzerinde inceleme. Sanatçı atölyelerinde sanatçılarla yapıtları üzerinde eleştirel tartışma. Eleştiri yazını.

İstanbul

Teknik Üniversitesi

Sosyal  Bilimler Enstitüsü-

Sanat Tarihi Doktora Programı

STR 612

Görsel Kültür

İletişim tarihi; endüstri toplumunun uzantısı olarak kitle iletişimi; kitle iletişiminin toplumsal ve psikolojik işlevleri; kitle iletişimi ve enformasyon toplumu; halk kültürü ile sanat ilişkisi; popular kültür ile sanat ilişkisi; medya kültürü ile sanat ilişkisi; görsel malzemeler.